Jednodenní semináře

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce o dané téma, zejména pro všechny pomáhající profese (lékaře, zdravotníky, psychoterapeuty, sociální pracovníky, adiktology, pedagogy, lektory a další). Spojujícím motivem seminářů, který z nich vytváří propojený cyklus souvisejících témat, je hledání možností a způsobů seberozvoje, sebeléčení, sebepomoci. Semináře jsou koncipovány tak, aby poskytly účastníkům široký pohled na konkrétní odbornou látku. Teoretický kontext je však vždy podáván přehledně a srozumitelně, ilustrován mnoha příklady a praktickými cvičeními. Důležitou součástí seminářů je i důraz na osobní přínos pro každého účastníka, vždy na začátku je s posluchači sestavována zakázka. Ta umožní lektorovi porozumět různým očekáváním, zájmům a možnostem členů studijní skupiny a více se tak zaměřit požadovaným směrem.

Semináře vždy zahrnují i zkušenostní cvičení, ve kterých mají účastníci příležitost skrze vlastní zážitek dospět k poznatkům, klíčovým myšlenkám a vhledům týkající se daného námětu. Běžnou součástí bývá také moderovaná diskuze a další rozmanité interaktivní techniky výuky. Program je navržen tak, aby bylo odborné téma příležitostí k sebepoznání nejen v čistě intelektuálním slova smyslu, ale aby bylo motivační silou pro osobnostní změnu.

Aktuální nabídka na léto 2016

Psychoterapie a cesta vnitřního osvobození Praha 18.6.2016
Psychoterapeutická práce se sny Praha 25.6.2016
Kontakt s nitrem čili focusing Praha 9.7.2016
Psychologická realita vztahu Praha 20.8.2016
Psychologie dechu Praha 27.8.2016

Nabídka seminářů

 • Komunikace zaměřená na klienta – Seminář je určen pracovníkům všech pomáhajících profesí, kteří se chtějí ke svým klientům vztahovat efektivněji, kompetentněji a zaměřit se na iniciaci terapeutické změny. Je ale také otevřen zájemcům, kteří si přejí více porozumět hlubší povaze svých osobních vztahů a cítit se v nich pohodlněji a uspokojivěji. Komunikace zaměřená na klienta vychází z východisek amerického psychologa Carla Rogerse, který se klíčovým způsobem zasloužil o zásadní obrat v psychologii 20. stol. od mechanistického přístupu k umění nastolit ve vztahu s klientem podmínky jeho přirozeného růstu a konstruktivního posunu.
 • Terapeutický model a cesta vnitřního osvobození – Náplní semináře je detailní vysvětlení problematiky integrativní psychoterapie. Podrobně jsou zde probrány její jednotlivé aspekty, jimiž jsou: osobnost terapeuta, teoretický model osobnosti, fáze terapeutického procesu, techniky a supervize. To je ilustrováno řadou kazuistik. Podrobně se zde zabýváme zvláště terapeutickým modelem osobnosti a vlastním prožitkem jeho složek. Seminář zařazuje moderní psychoterapii do tradice tzv. filozofie věků jejímž hlavním tématem je cesta vnitřního osvobození.
 • Symboly nejen ve snech – Seminář je určen těm, kteří chtějí hlouběji a detailněji porozumět svým snům. Nabízí uvedení do jazyka snů (psychologické pojetí symbolu) a řadu metod jak se sny pracovat (například jungiánská analýza, gestalt, focusing, na proces orientovaný přístup ad.). Celý proces je ilustrován řadou snových kazuistik.
 • Focusing – Tento seminář učí, jak se dostat postupně a bezpečně do kontaktu s vlastním nitrem. Součástí prožitkových cvičení jsou především jednotlivé kroky tohoto procesu. Focusing je zde vysvětlen na různých kazuistikách i na příkladech z umělecké literatury. Nedílnou součástí je i to, jak prakticky využít focusingu v sebepoznání, v rozvoji blízkého vztahu i v prohloubení kreativity.
 • Šamanské kořeny moderních psychoterapií – Seminář nás seznamuje s tisíce let starými postupy, které mají prokazatelný vliv na naše zdraví a životní pocit. Vysvětluje jak vstoupit do šamanského stavu vědomí a zde cestovat na bezpečné místo, potkat své zvíře síly a komunikovat s duchy předků. Jeho součástí je vysvětlení paralel tradičního šamanismu a některých moderních psychoterapeutických směrů.
 • Psychologická realita vztahu – V tomto semináři se zaměříme na různé roviny a souvislosti vztahové problematiky. Budeme zkoumat vztahové role, zvláště jejich utváření a proměnu, ale také jaké podmínky vedou k vytváření duševně intimního vztahu. Součástí semináře je rovněž téma hlubinné dynamiky vztahu, ale také téma manipulace a jak se jí bránit.
 • Psychologie tarotu – Předkládá práci s tarotem jako součást prožitkové psychoterapie. Zkoumá základní východiska této práce, jimiž jsou: symbolické prožívání, práce s projekcí a focusing. Podrobně vysvětluje a uvádí řadu příkladů fenomenu synchronicity a věnuje se také hlubším souvislostem fenomenu psychologie osudu.
 • Osobnost a vitální energie – Jádrem semináře je vlastní zkušenost vitální energie. Dále se budeme věnovat základním principům, které k rozvoji a kultivaci energie vedou a ukážeme si dva odlišné systémy práce s energií - bioenergetiku a čchi-kung. Součástí semináře je i téma syndromu vyhoření, které se bezprostředně týká stále více lidí.
 • Psychologie lásky – V tomto semináři se zaměříme na některé aspekty tak křehkého a mnohovrstevnatého tématu jakým je láska. Nejdříve probereme základní složky lásky a dále se pak budeme věnovat některým jejím formám, jimiž jsou: láska - zamilovanost, láska - soucit, láska - nenávist. Seminář ukončíme zkoumáním tématu alchymistického procesu lásky.
 • Psychologie štěstí – Seminář uvádí různé aspekty prožitku štěstí. Zaměřuje se na typické introvertní a extrovertní pojetí štěstí a ukazuje jak tyto tendence přirozeně vyvážit. Jeho jádrem je téma umění žít šťastný život a zkoumá toto téma z hlediska stavu mysli, práce s tělovým výrazem,vztahové zkušenosti i hlubinné dynamiky duše.
 • Psychologie meditace – Seminář je určen všem, kteří hledají uvolnění, zlepšení koncentrace, vnitřní klid a svobodu a kteří se chtějí naučit zacházet se svou myslí a postupně objevit spirituání rozměr své existence.
 • Psychologie zdraví a nemoci – Seminář zkoumá různé psychologické aspekty zdraví a nemoci. Zabývá se také "magií léčení", tj. jak probudit placebo či nocebo efekt a vysvětluje univerzální model vzniku nemoci. Důležitou složkou je pak teorie a praxe posilování vlastní imunity.
 • Existenciální psychoterapie I., II., III. – Cyklus seminářů se zabývá základními existenciálními danostmi lidského života: pomíjivostí a smrtelností, svobodou, osamělostí a hledáním smyslu života. Vedle teoretického vysvětlení jednotlivých oblastí z pohledu existenciální terapie se budeme věnovat především osobní prožitkové praxi. Semináře je možno absolvovat jednotlivě nebo jako celek.
 • Psychologie sebeužívání – Je určena těm zájemcům, který chtějí zvýšit kvalitu svého života, omezit stres, případně léčit různá psychosomatická onemocnění. Uvádí nás do tradice zaměřené na to jak denně sami sebe používáme a objasňuje její principy. V praktických cvičeních ukazuje jak rozšířit svůj prostor vnitřní svobody a přestat být "systémem zastaralých návyků".

Časový rozvrh dne

09,30 – 11,00         I. vyučovací blok
11,15 – 12,45         II. vyučovací blok
12,45 – 13,45        polední přestávka
13,45 – 15,15        III. vyučovací blok
15,30 – 17,00        IV. vyučovací blok

Přestávky mezi jednotlivými vyučovacími bloky mohou být mírně přizpůsobeny aktuálním okolnostem ve studijní skupině, vždy ale platí 60 min. přestávka na oběd a závazný je i konec semináře.

Místo konání

Semináře se konají v budově Základní školy Korunovační 8, Praha 7 – Letná. Informace o dopravním spojení naleznete na: www.idos.cz

Termíny konání

Jednodenní semináře nabízíme v průběhu celého roku, o jejich konání rozhoduje zájem účastníků. Zájem o seminář avizují zájemci předběžnou přihláškou, kterou naleznou vždy u každého semináře. Jakmile bude termín semináře po dohodě se zájemci vybrán, bude na našich stránkách zveřejněn v Aktualitách.

Semináře se pro jednotlivce konají většinou v sobotu. V případě zájmu celé skupiny, je možné seminář uskutečnit i v jiném dohodnutém termínu.

Cena a způsob placení

Cena za jednodenní seminář je 800,- Kč. Registrovaní studenti obdrží e-mailem výzvu k platbě s podrobnými instrukcemi o způsobu úhrady. Též mohou platit v hotovosti ihned po registraci. Termín úhrady je vždy nejméně 10 dní před konáním semináře. Po tomto datu není bohužel možné platby vracet (pokud za sebe účastník nemá náhradníka).

Postup při přihlašování

 1. Máte-li zájem o seminář (či komplexní studijní program), je třeba, abyste se nejprve osobně zúčastnili registrace.
 2. Po zaregistrování mezi studenty Institutu můžete vybírat dle zájmu konkrétní studijní nabídky
 3. U zvoleného semináře či studijního programu naleznete elektronickou přihlášku – prosím vyplňte a odešlete
 4. Jakmile bude naplněn minimální počet účastníků, odešleme Vám e-mail s nabídkou termínu (ů)
 5. Poté, co bude s přihlášenými zájemci termín dohodnut, obdrží studenti e-mailem pevně stanovený termín konání (a seminář se objeví v Aktualitách)

Bankovní spojení

č.ú.: 670100-22 11 53 22 76/6210